Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần 29-11-2021