Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần 28-10-2021