Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần 08-12-2021