Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần 01-11-2021