CBTT Bất thường về việc ngày 18/5/2023, EVF nhận được Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Hoàng Hải - Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật